Pojištění podnikatelských rizik

VÝBĚR Z PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA

  • Pojištění majetku                
  • Pojištění technických rizik
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění stavebně - montážní
  • Pojištění leteckých rizik

Živekní pojištění - pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení věci vlastní, nebo cizí; movité, nemovité, cenností a zásob v rozsahu - základního živelního pojištění (tzv. FLEXA, tzn. pojištění pro případ požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu) s možností rozšířit toto pojištění o doplňková pojištění

doplňková pojištění:

a) vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k nim došlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna.

b) záplava nebo povodeň

c) vodovodní škoda

Pojištění odcizení - sjednává se pro případ krádeže, loupeže, nebo loupežného přepadení s odcizením věci vlastní, nebo cizí; movité, nemovité, cenností a zásob. Také pro případy vandalismu.

Pojištění vozidel - pojištění pro případ zničení, nebo poškození motorového vozidla v důsledku havárie či jiné nahodilé události. Lze sjednat doplňkové pojištění - odcizení vozidla, pojištění čelního skla a úrazové pojištění přepravovaných osob.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (povinné ručení) - lze sjednat jednak samostatně pro jednotlivá vozidla, nebo tzv. pojištění flotilové, vhodné pro podniky s vozovým parkem, přinášející řadu výhod.

Pojištění přepravovaného nákladu - sjednává se pro případ zničení, poškození, nebo ztráty přepravovaného nákladu. Věci musí být ve vlastnictví pojištěného, specifikovány v pojistné smlouvě a přepravovány vlastním jménem pojištěného a na jeho vlastní účet, vozidly uvedenými v pojistné smlouvě.

Pojištění strojů - sjednává se pro stroje, které má pojištěný ve vlastnictví, nebo, které pojištěný po právu užívá. Je to All Risk pojištění kryjící škody způsobené např. chybou konstrukce, vadou materiálu, přetlakem nebo podtlakem páry a kapaliny, zkratem, přepětím, nepozorností, nedbalostí, atd....

Pojištění elektronických zařízení - sjednává se pro stroje, které má pojištěný ve vlastnictví, nebo, které pojištěný po právu užívá, nebo je převzal na základě smlouvy. Je to All Risk pojištění kryjící škody způsobené např. zkratem, přepětím, indukcí, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, nepozornost, atd....

Pojištění skel - pojištění se vztahuje ne veškeré běžné poškození skla, bezpečnostních fólií, nápisů, maleb a jiné výzdoby skla. A také na světelné nebo neónové reklamy a nápisy.

Pojištění odpovědnosti (základní) - lze sjednat pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na zdraví, nebo na věci, případně za vzniklou následnou finanční škodu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Doplňková pojištění odpovědnosti:

a) odpovědnost za následnou finanční škodu

b) odpovědnost za věci v užívání pojištěného

c) odpovědnost za věci převzaté

d) odpovědnost za regresní nároky zdravotních pojišťoven - zaměstnanci

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - sjednává se pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému (třetí osobě) na zdraví, usmrcením, na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním v důsledku vady výrobku specifikovaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání - jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli.

Pojištění škody silničního dopravce - jedná se o pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou na přepravované zásilce jinému (třetí osobě) - toto pojištění lze sjednat včetně pohřešování zásliky.

Pojištění strojního přerušení provozu - sjednává se pro krytí ušlého zisku a stálých nákladů vzniklých v souvislosti s poškozením nebo vadou stroje nebo strojního zařízení.

Pojištění živelního přerušení provozu - sjednává se pro krytí ušlého zisku a stálých nákladů vzniklých v souvislosti s živelnými pohromami.

Stavebně - montážní pojištění - pojištění se sjednává pro budované stavební nebo montážní dílo, zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže a pro stavební a montážní stroje. Sjednáno je pro případ zničení, poškození a pohřešování věci jakoukoliv nahodilou událostí.

Pojištění profesní odpovědnosti - např.: Pojištění za škody provozovatele zdravotnického zařízení, Pojištění odpovědnosti autorizovaného a neautorizovaného architekta, Pojištění odpovědnosti za škodu člena statutárního orgánu, Pojištění odpovědnosti účetních, auditorů .....

 Informace: tel. 774411954, mail: elpo@centrum.cz; ipojisteni@email.cz